การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2566

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2566 เข้าตรวจประเมินสถาบันวิจัยปรากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ ร.ท. นพ.จุมพล วิลาสรัศมี เป็นประธานคณะกรรมการฯ และร่วมรับฟัง รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม นำเสนอข้อมูลภาพรวมของสถาบันฯ จากนั้นส่วนงานได้ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ พร้อมข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการ เพื่อนำจุดแข็งและแนวทางปฏิบัติที่ดีไปพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล