ประชุมหารืองานวิจัยด้านผู้สูงอายุ ร่วมกับเครือข่ายระดับนานาชาติ

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา ทวีสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และการคลังและพัสดุ และ รองศาสตราจารย์ ดร. จงจิตต์ ฤทธิรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารืองานวิจัยด้านผู้สูงอายุ ร่วมกับ AARP International กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ (FOVDEV) และ HelpAge International ณ United Nations, ESCAP