โครงการการเข้าถึงแรงงานข้ามชาติหญิงและครอบครัวในบ้านพักชั่วคราวแรงงานก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย นางสาวกัญญา อภิพรชัยสกุล หัวหน้าโครงานฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ และนายพงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลโครงการและสะท้อนปัญหาสิทธิแรงงาน แนวทางการช่วยเหลือ และสร้างการรับรู้ให้กับ องค์กรระหว่างประเทศ (UNICEF Thailand, ILO, IOM, UN Women Asia and the Pacific) หน่วยงานภาครัฐไทย ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการการเข้าถึงแรงงานข้ามชาติหญิงและครอบครัวในบ้านพักชั่วคราวแรงงานก่อสร้าง REACH Project (Reaching Women Migrant Workers and Their Families in Construction Camps) ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา

ในการดําเนินงานโครงการ การเข้าถึงแรงงานข้ามชาติหญิงและครอบครัวในบ้านพักชั่วคราวแรงงานก่อสร้าง REACH (Realizing Women Migrant Workers and Their Families in Construction Camps) โดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ภายใต้โครงการ (Safe and Fair Programme) การตระหนักถึงสิทธิและโอกาสของแรงงานข้ามชาติหญิงในอาเซียน โดย European Union in Thailand และ Spotlight Initiative