อบรมพัฒนาศักยภาพภาคีของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะของ สสส. พื้นที่ ครั้งที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี

ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2566 “โครงการศึกษาสถานการณ์การบริโภคอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร และความรอบรู้ด้านอาหารของประชากรไทย” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด (หัวหน้าโครงการ) พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ และทีมวิจัย จัดอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะของ สสส. พื้นที่ ครั้งที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์

การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ภาคีเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือประเมินการบริโภคอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร และความรอบรู้ด้านอาหาร และฝึกทักษะการเก็บข้อมูลจริงด้วยเครื่องมือนี้ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแปรผล และการนำเสนอผล