ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H)

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง น.ส.สุภรต์ จรัสสิทธิ์ และคณะ จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและทักษะการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะ หลักสูตร “ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H)” ภายใต้ โครงการ KU ต้นแบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขเพื่อการทำงานสร้างสุขภาพครบวงจร (Happy University Prototype @ KU) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมี ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวรายงาน และ ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา กล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา เวลา 08.30 – 16.00 น. ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย