ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก School of Languages, Literacies and Translation, Universiti Sains Malaysia

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.อารี จำปากลาย (ผู้อำนวยการ) รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ รศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ และ David D. Perrodin (ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก School of Languages, Literacies and Translation, Universiti Sains Malaysia จำนวน 5 คน ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือการทำงานวิชาการร่วมกันในอนาคต ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล