การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ SUNRISE-THAILAND ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย และมหาวิทยาลัย Wollongong ประเทศออสเตรเลีย ร่วมกับประเทศเครือข่าย 14 ประเทศ

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 อาจารย์ ดร.ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ – อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอประสบการณ์และผลการดำเนินการเก็บข้อมูล และการปฏิบัติภาคสนามโครงการ SUNRISE-THAILAND ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัย Wollongong ประเทศออสเตรเลีย โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Anthony Okely (Director of research) เป็นวิทยากรในการประชุม ISBNPA CONFERENCE ณ UPPSALA UNIVERSITY BIOMEDICAL CENTRE พร้อมกับคณะนักวิจัยจากศูนย์พัฒนาความรู้กิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้แก่ รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา, คุณปัญญา ชูเลิศ, คุณณรากร วงษ์สิงห์, คุณชุติมา อยู่สมบูรณ์, คุณดนุสรณ์ โพธารินทร์, คุณสุรศักดิ์ เพ็ญใหม่ และคุณณัฐพร นิลวัตถา

ในการประชุมมีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานจาก 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย สเปน และญี่ปุ่น ซึ่งผลจากการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้ ประเทศไทยคือประเทศแรกและประเทศเดียวที่เก็บข้อมูลหลัก (main phase of the study) สำเร็จ ทั้งยังได้เสนอแนะระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับประเทศอื่น ๆ ต่อไป

ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.735615705029175