ทีแพคนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม The International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity (ISBNPA) the 22nd Annual Meeting 2023 ณ Uppsala Konsert & Kongress (UKK) venue เมืองอุปซอลา ประเทศสวีเดน

ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา, อาจารย์ ดร.ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ และคณะนักวิจัยจากศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม The International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity (ISBNPA) the 22nd Annual Meeting 2023 ณ Uppsala Konsert & Kongress (UKK) venue เมืองอุปซอลา ประเทศสวีเดน โดยได้นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ รวมทั้งหมด 4 เรื่อง ดังนี้  

Award Session – Implementation & Sustainability | Policies and Environments

  • นายณรากร วงษ์สิงห์ นำเสนอเรื่อง Investments in community-wide initiative in physical activity: how do we evaluate its implementation and public participation?

การนำเสนอรูปแบบ Oral Presentation

  • รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา นำเสนอเรื่อง Refining index to measure physical activity inequality: which group of population is the most vulnerable?
  • อาจารย์ ดร.ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ เรื่อง Effectiveness of a Whole-of-School Intervention to Improve Physical Activity for Children: Evidence from Cohort Study in Primary Schools in Thailand
  • นางสาวณัฐพร นิลวัตถา เรื่อง Policy evaluation on the whole-of-school investment in physical activity promotion in Thailand

การนำเสนอรูปแบบ Poster Presentation

  • นายดนุสรณ์ โพธารินทร์ นำเสนอเรื่อง Economic valuation of brief advice intervention as part of routine care: How much does it cost to reduce the prevalence of physical inactivity and to avert death from NCDs?

ซึ่งการนำเสนอผลการวิจัยและระเบียบวิธีการวิจัยจากการศึกษาของประเทศไทยทั้ง 4 เรื่อง ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก