การประชุมวิชาการโครงการวิจัย AntiBiotic Access and Use: ABACUS II Conference

วันที่ 11 มิถุนายน 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ABACUS II โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วย Professor Heiman Wertheim, Head of Department of Clinical Microbiology, Radboud University Medical Center, the Netherlands ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม “ประตูน้ำ” ชั้น 7 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2566

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้ร่วมดำเนินการจัดประชุม ABACUS II กับ Radboud University Medical Center, ประเทศ เนเธอร์แลนด์ โดยทุนสนับสนุนจาก the Wellcome Trust ภายใต้โครงการวิจัยซึ่งดำเนินการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี สันภูวรรณ์ เรื่อง“การเข้าถึงและการใช้ยาปฏิชีวนะ (AntiBiotic ACcess and USe – ABACUS)” มีวัตถุประสงค์หนึ่ง คือ การประเมินวิธีการระบุรูปลักษณ์ของยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน ซึ่งจะมีผลต่อการใช้ยาปฏิชีวนะของชุมชนอย่างเหมาะสมในประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลาง (Assessing how Identification of Oral Antibiotics Impacts Appropriate Community Based Antibiotic Use in Low and Middle-Income Countries)

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการนำเสนอผลการวิจัย และอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญและผู้วางนโยบายและแผนจากสหสาขาวิชา ด้านแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์ และประชากรศาสตร์ จำนวน 42 คน จาก 11 ประเทศ คือ กานา เคนยา ไทย เนเธอร์แลนด์ บังคลาเทศ โมซัมบิก ลาว เวียดนาม สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และแอฟริกาใต้ การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหนึ่งใน Keynote Speaker พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข