ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจต้นแบบการสร้างสุขภาวะองค์กร

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และ รศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจต้นแบบการสร้างสุขภาวะองค์กร โครงการ “กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปีงบประมาณ 2566” ครั้งที่ 2 โดยมี นายอาทิตย์ อิสโม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องศูภมิตร ชั้น 7 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.727743982483014