บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนบ้านโนนหอม จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย และบริการวิชาการ รศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ และคณะ บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 ชุด และเครื่องฉายภาพ (LCD Projector) จำนวน 2 เครื่อง พร้อมจอภาพ จำนวน 1 จอ และจอรับภาพแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 100 นิ้ว ให้กับโรงเรียนบ้านโนนหอม จ.อุบลราชธานี เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกหัดใช้ และเป็นการปูพื้นฐานในการเรียนคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนต่อไป