ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566

วันที่ 25 เมษายน 2566 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดกิจกรรม “การตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566” เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสคัดกรองโรคเบื้องต้น สามารถประเมินภาวะสุขภาพ รวมถึงการแก้ไขปัญหาสุขภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.702865851637494