การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2566 เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์” ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2566 ในรูปแบบไฮบริด โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี และอาจารย์สุภรต์ จรัสสิทธิ์ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 16 ท่าน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพได้ทราบหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom meeting