การวิจัยระบบการจัดการอาหารเพื่อสุขภาวะตลอดห่วงโซ่ และมาตรการลดการเข้าถึงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพของคนไทย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และคณาจารย์ทีมวิจัยโครงการ “การวิจัยระบบการจัดการอาหารเพื่อสุขภาวะตลอดห่วงโซ่ และมาตรการลดการเข้าถึงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพของคนไทย (Analysis of food supply chain management and interventions to promote healthy eating in Thai population)” จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ผศ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด (หัวหน้าโครงการหลัก) และหัวหน้าโครงการย่อย ได้แก่ รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์, ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์, อ.ดร.สพญ.สรัญญา สุจริตพงศ์ และ ดร.นงนุช จินดารัตนาภรณ์ ให้การต้อนรับ Ms. Madiha Ahmed, senior program specialist, International Development Research Centre (IDRC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยด้าน food systems, food environments และ food policies ในประเทศไทย และหารือโอกาสขยายเครือข่ายการทำงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายอาหารในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสต่อไป ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล