Love U Club: EAT PLAY SAY Goodbye

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นักศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคมทุกหลักสูตรทั้งไทยและนานาชาติ ร่วมจัดกิจกรรม Love U Club ในหัวข้อ “EAT PLAY SAY Goodbye” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวัฒนธรรมร่วมกัน โดยมี รศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน ในฐานะประธานจัดกิจกรรม รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และการคลังและพัสดุ รศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพหลักสูตร พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล