ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H)

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและทักษะการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะ หลักสูตร “ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) ภายใต้ โครงการ KU ต้นแบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขเพื่อการทำงานสร้างสุขภาพครบวงจร (Happy University Prototype @ KU) โดยมี ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตและพัฒนายั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและราบรื่น ผู้เข้าร่วมต่างให้ความสนใจกันอย่างเต็มที่ และวิทยากรเองก็ตั้งใจมากเช่นกัน ณ ห้องบรรยายและจัดกิจกรรม ชั้น 1 กองพัฒนานิสิต อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน