อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Fast Track การผลิตผลงานตีพิมพ์วิจัยนานาชาติ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และการคลังและพัสดุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Fast Track การผลิตผลงานตีพิมพ์วิจัยนานาชาติ ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับและที่มาของโครงการ

ในการอบรมครั้งนี้ ทีมนักวิจัยได้มีการนำเสนอชุดโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาควาร่วมมือการตีพิมพ์ผลงานฯ และประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ร่วมกันระหว่าง 2 สถาบัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงการหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 8 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting