ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จำนวน 50 ท่าน จากสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและแนะนำสถาบันฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน ร่วมพูดคุยในหัวข้อ “การเข้าถึงระบบบริการสังคมของประชากรในครัวเรือนก่อนวัยสูงอายุและผู้สูงอายุที่มีรูปแบบการอยู่อาศัยต่างกันเพื่อนำไปสู่แนวทางการสนับสนุนที่เหมาะสม” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ หัวข้อ “Cognitive testing of sexual behavior survey” นาวสาวณัฐพร นิลวัตถา นักวิจัยโครงการของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (Thailand Physical Activity Knowledge Development Centre : TPAK) หัวข้อ “นโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกายตามช่วงวัย” และรองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและตอบคำถามเรื่องการทำการวิจัยในประเด็นทางสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล