Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ครั้งที่ 7

วันที่ 28 เมษายน 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ครั้งที่ 7 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานผลการดำเนินด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 พร้อมนำเสนอแนวทางการดำเนินด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 ซึ่งศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้บุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานตามนโยบายด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยมหิดล

ในโอกาสนี้ มีพิธีมอบป้ายรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565 จำนวน 19 ส่วนงาน พิธีมอบโล่รางวัลห้องปฏิบัติการปลอดภัยเพื่อการยอมรับร่วม Peer Evaluation จำนวน 25 ห้องปฏิบัติการ และพิธีมอบโล่รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย ประจำปี 2565 จำนวน 108 ห้องปฏิบัติการ

นอกจากนี้ ได้จัดพิธีมอบธงอพยพหนีไฟให้แก่ส่วนงานที่เข้าร่วมกิจกรรม โดย นายสมเกียรติ เขียวแก่ หัวหน้างานหน่วยกายภาพและการบริการ ตัวแทนจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบธงดังกล่าว ภายใต้โครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ณ โถงรับรอง มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

Cr. ภาพจากมหาวิทยาลัยมหิดล