ต้อนรับสภาพัฒน์และ Thailand Policy Lab หารือการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพิ่มประชากรคุณภาพ

วันที่ 19 เมษายน 2566 รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรลังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ที่ปรึกษาของสถาบันฯ และ รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ให้การต้อนรับ นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) และคณะ Thailand Policy Lab ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือประเด็นด้านการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยการเพิ่มประชากรคุณภาพ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ