ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางประเมินผลความเปลี่ยนแปลงผู้ร่วมเรียนรู้ โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 คณะวิจัยจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย อาจารย์ ดร.บุรเทพ โชคธนานุกูล คุณปัญญา ชูเลิศ และคุณนรากร วงษ์สิงห์ ร่วมเป็นวิทยากรหลักในการแนะนำรายละเอียดแนวทางประเมินผลความเปลี่ยนแปลงผู้ร่วมเรียนรู้ พร้อมจัดกิจกรรมทำความเข้าใจและฝึกทดลองใช้แบบประเมินผลความเปลี่ยนแปลงผู้ร่วมเรียนรู้ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน (โครงการใหม่, โครงการต่อยอดและขยายผล) และโครงการจัดการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษา ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมี คุณชุติมา อยู่สมบูรณ์, และคุณนันทวัน ป้อมค่าย คณะนักวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย