โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน ม.มหิดล (HUAC) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ผนึกกำลังร่วมสร้างเสริมสุขภาวะของบุคลากร และ นิสิต/นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยสงฆ์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 คณะผู้บริหารของ มจร. นำโดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติกับทางโครงการ HUAC นำโดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้จัดการโครงการฯ และ อ.ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ หัวหน้าโครงการฯ ร่วมหารือการพิจารณาและทบทวนเครื่องมือสำรวจสุขภาวะสำหรับบุคลากร และนิสิต/นักศึกษาบรรพชิตในมหาวิทยาลัยสงฆ์ และการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ซึ่งถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญในการร่วมสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของบุคลากร และนิสิต/นักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ ณ ห้องประชุม 303 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://happythaiuniversity.com