การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมกระบวนการปฏิบัติภาคสนามโครงการการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในชุมชนให้กับผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2566 เวลา 8.00–17.00 น. คุณสิทธิชาติ สมตา นักวิจัยหลักของโครงการฯ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาร์ก เฟิลแคร์ และ อาจารย์ ดร.ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ พร้อมด้วยทีมนักวิจัยจากศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) ได้แก่ คุณณรากร วงษ์สิงห์, คุณวณิสรา เจริญรมย์, คุณดนุสรณ์ โพธารินทร์, คุณณัฏฐนันท์ ศิริโกสุม, คุณวิสุตา มั่นสิงห์, คุณณัฐพร นิลวัตถา และคณะ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมกระบวนการปฏิบัติภาคสนามโครงการการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในชุมชนให้กับผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการการสังเคราะห์กลไกต้นแบบของชุมชน และพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งได้รับทุนการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเตรียมการปฏิบัติการทำความเข้าใจแนวทางการทำงาน แบบสำรวจและการบันทึกข้อมูล รวมถึงการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายของประชากรสูงอายุให้แก่นักวิจัยโครงการและพนักงานสัมภาษณ์ จำนวน 25 คน เพื่อเตรียมกระบวนการปฏิบัติภาคสนามโครงการการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในชุมชนให้กับผู้สูงอายุ

การอบรมดังกล่าวภายใต้ “การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในชุมชนให้กับผู้สูงอายุ” เพื่อนำข้อมูลจากการสำรวจไปใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผน กำหนดนโยบาย และการพัฒนาต้นแบบกลไกของชุมชนในการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุในชุมชน รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายของประชากรไทยต่อไป ณ มานะ มานี co working space และห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.690877926169620

#TPAK #สสส #SROI #สสส