Some One หนึ่งในหลาย

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566 รศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเวทีเสวนาหัวข้อ “ฉันเป็นใครในแผ่นดินนี้ เสียงจากเยาวชนและครอบครัวข้ามชาติ : โอกาสของสังคมไทยในทัศนะประชาสังคม” ในงาน “Some One หนึ่งในหลาย” เวทีสาธารณะครั้งที่ 3 “พลเมืองข้ามพรมแดน : ไทยในเทศ-เทศในไทย และความท้าทายของสังคมพหุวัฒนธรรม” จัดโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล (RILCA) โดยมี รศ.ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการ RILCA พร้อมด้วยผู้แทนเยาวชนจากเมียนมา และคู่สมรสไทย-เมียนมา ร่วมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ รวมไปถึงรับฟังเสียงของครอบครัวและเยาวชนข้ามชาติ และทัศนะจากนักวิชาการไทยถึงโอกาสที่สังคมไทยจะได้รับจากสถานการณ์การย้ายถิ่นข้ามชาติ ดำเนินรายการโดย คุณไอลดา พิศสุวรรณ ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา