ชี้แจงตัวชี้วัดและวิธีการประเมินดัชนีมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งให้แก่เจ้าหน้าที่ พมจ. ทั่วประเทศ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศใช้ดัชนีมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นเครื่องมือประเมินและขับเคลื่อนครอบครัวเข้มแข็งในระดับประเทศและระดับจังหวัดของกระทรวง พม. เครื่องมือดังกล่าวพัฒนาโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์

ในการนี้ ได้มีการชี้แจงตัวชี้วัดและวิธีการประเมินดังกล่าวให้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทั่วประเทศ ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.687747869815959