อบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2566 เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ”

รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ความร่วมมือ และการสร้างเครือข่าย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2566 เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ” ระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี (ผู้จัดการอบรมหลัก) และ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ (ผู้จัดร่วม) บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 11 ท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และมีทักษะในการวิจัยเชิงคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนได้ ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 สถาบันฯ

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.687218486535564