รางวัล Mahidol University’s Top 1% Researchers ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 น. รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ในฐานะผู้แทน ศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และ ผศ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด เข้ารับมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีจาก ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล Mahidol University’s Top 1% Researchers ประจำปี พ.ศ. 2566 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา