มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงาน Healthy Mahidol in Next Normal: มหิดลสุขภาพดียั่งยืนสู่วิถีอนาคต

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม HEALTHY MAHIDOL in Next Normal: มหิดลสุขภาพดียั่งยืนสู่วิถีอนาคต เพื่อให้เกิดการขยายผลการสร้างเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ภายในงานมีการกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การทำงานเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพให้ยั่งยืนในบริบทไทย: การศึกษากองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)” โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) และเสวนา “Healthy Mahidol in Next Normal: มหิดลสุขภาพดียั่งยืนสู่วิถีอนาคต” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสุขภาวะ งบประมาณและการคลัง คณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมนี้ ได้มีการมอบโล่รางวัลและของที่ระลึกให้แก่ คณะ/ส่วนงานที่ได้ร่วมส่งผลงานการสร้างกิจกรรมนำคนมหิดลให้มีสุขภาพดียั่งยืนสู่วิถีอนาคต ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภายในงาน รศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง อ.ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ และทีมนักวิจัย ได้จัดแสดงบูธและกิจกรรมตอบแบบสำรวจ Happinometer สุขภาวะและความอยู่ดีมีสุข พร้อมแจกของที่ระลึดให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ สถาบันฯ พร้อมด้วย ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) ได้ร่วมส่งโปสเตอร์ “มหิดลสุขภาพที่ยั่งยืน สู่วิถีอนาคต” จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1. สถาบันสุขภาวะ (Healthy Workplace) 2. TPAK Walkshop 3. TPAK สู้ฟัด 4. การ์ดเกมกิจกรรมทางกาย