พิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และการคลังและพัสดุ เป็นผู้แทนสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแด่ ผศ. นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง ในพิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

โดย ผศ. นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นฯ ประเภทบริหาร ปัจจุบันเป็นคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จบการศึกษาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (รุุ่นที่ 7) และหลักสูตรสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (รุ่นที่ 10)