ประชุมแนวทางการร่วมมือเกี่ยวกับโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กและผู้สุงอายุไทยร่วมกับ JICA ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 16 มีนาคม 2566 ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร. ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ และคณะทำงาน ประกอบด้วย คุณปัญญา ชูเลิศ, คุณชุติมา อยู่สมบูรณ์, คุณดนุสรณ์ โพธารินทร์, คุณสิทธิชาติ สมตา, คุณวณิสรา เจริญรมย์, คุณสุรศักดิ์ เพ็ญใหม่, คุณณัฏฐนันท์ ศิริโกสุม, คุณวิสุตา มั่นสิงห์ และคุณสุจิตรา สุนทรารักษ์ 2566 จัดการประชุมแนวทางการร่วมมือเกี่ยวกับโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กและผู้สุงอายุของประชากรไทย โดยนำเสนอบทบาทหน้าที่การทำงานของศูนย์ ฯ ข้อมูลสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายของประชากรไทย และตัวอย่างแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย อาทิ โครงการ Thai-ACP โครงการโรงเรียนฉลาดเล่น (Active School) และ Thailand Report Card

นอกจากนี้ ได้นำเสนอต้นแบบการสร้างพื้นที่ที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายในประเทศไทยที่ดำเนินการโดยสถาบันอาศรมศิลป์ ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. อาทิ โครงการลานกีฬาพัฒน์ และ Healthy Space Forum ให้กับคณะทีมผู้เชี่ยวชาญจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) ได้รับทราบ ได้แก่ Ihara Naoto (Head of operation department, Cerezo Osaka) และคณะทำงาน ประกอบด้วย Taniguchi Takayuki, Takahashi Yutaro, Koiwa Kenichiro (Staff of JICA Thai office) และ Yoshida Tasuku (Staff of JICA HQ) ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนในการหารือถึงความเป็นไปได้ในการร่วมกันส่งเสริมกีฬาและกรรมทางกายให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทย ณ ห้องประชุมสระบัว (109) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

#JICA #กิจกรรมทางกาย #PhysicalActivity #TPAK #ทีแพค #IPSR