ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Kyushu University

รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง และ อ.ดร.สพญ.สรัญญา สุจริตพงศ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Professor Dr.Hiroshi Isoda, Associate Professor Dr.Takaaki Watanabe และ Dr.Takahiko Asai เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกัน ณ สถาบันฯ