ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Faculty of Adab and Cultural Sciences

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วย อ.ดร.ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ และ Dr.David Perrodin ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Faculty of Adab and Cultural Sciences (English Literature Study Program) Sunan Kalijaga State Islamic University ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 5 คน ได้แก่ Dr. Ulyati Retno Sari, Head of English Literature Study Program, Dr. Aninda Aji Siwi, Lecturer of English Literature Study Program, Dr. Suharyati, Head of Subdivision of Planning, Accounting, and Finance, Dr. Sri Lestari, Head of Academic, Student, and Alumni Affairs และ Aisya Sabili นักศึกษาจาก Social & Political Sciences, Gadjah Mada University ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกัน ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล