การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 16

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล เข้าร่วมนำเสนอผลการศึกษาเรื่อง “ระบบอาหารของประเทศไทย (Food System in Thailand)” พร้อมด้วย ดร.นงนุช จินดารัตนาภรณ์ นักวิจัยโครงการของสถาบันฯ เรื่อง “การติดตามการตลาดที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเด็กและเยาวชนผ่านสื่อโทรทัศน์และยูทูบ” โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. ในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมโภชนาการและสุขภาวะสูงวัยที่ดี” (Innovation for Promoting Healthy Nutrition and Ageing) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ