วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 น. นางสาวพลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และคณะ ต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้ารับบราเก่าเสื่อมสภาพจากสถาบันฯ ที่ได้รับจากการให้บริจาค โดยจะนำบราเก่าไปกำจัดโดยการเผาอย่างถูกวิธี แบบ Zero Waste (เปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์) แปรเปลี่ยนเป็นพลังงานเชื้อเพลิง ทั้งยังลดขยะชุมชน ลดปัญหาโลกร้อนและลดฝุ่น PM 2.5 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆ ที่ทุกคนทำได้และสร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน พร้อมนี้ ได้มอบกล่องโครงการ “วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ” ชุดใหม่ให้กับสถาบันฯ เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมต่อไป ณ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล