การสร้างความมั่นคงภายในเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง

รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร รองผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม ในหัวข้อ “การสร้างความมั่นคงภายในเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้กระบวนการตระหนักรู้ตนเอง สร้างความมั่นคงทางจิตใจ และพร้อมรับมือกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล