ประชุม AUN-QA follow up meeting

รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมหัวข้อ “AUN-QA follow up meeting” เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันใน 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การนำเสนอการก้าวหน้าของการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (2) การหารือและแบ่งปันทรัพยากรที่มีร่วมกันของแต่ละหลักสูตร และ (3) แนวทางในการดำเนินการประเมินหลักสูตร ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ