พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพัน ในองค์กรของบุคลากร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพัน ในองค์กรของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยนางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา โดยมี นางปัณณิตา สท้านไตรภพ รองเลขาธิการวุฒิสภา นางนวนันทน์ เนติธนากูล ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมหมายเลข 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา