การประชุมเชิงปฏิบัติการ: เสริมศักยภาพภาคีเพื่อพัฒนาหลักฐานเชิงวิชาการในการเผยแพร่และอ้างอิงในระดับชาติและนานาชาติ

เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร. ดียะฮฺ อนานตาเลีย วิดิยาสตาริ หัวหน้าโครงการการพัฒนาเครื่องมือและหลักฐานเชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนการออกแบบและตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, นายดนุสรณ์ โพธารินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการพยากรณ์ (ทีแพค) และคณะ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ: เสริมศักยภาพภาคีเพื่อพัฒนาหลักฐานเชิงวิชาการในการเผยแพร่และอ้างอิงในระดับชาติและนานาชาติ ณ ห้องประชุมพระพิฆเนศ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

การประชุมดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญคือ การดำเนินกิจกรรมการเสริมศักยภาพภาคีเพื่อพัฒนาหลักฐานเชิงวิชาการในการเผยแพร่และอ้างอิงในระดับชาติและนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ Prof. Dr. Jürgen Rehm และ ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล จาก Centre for Addiction and Mental Health ประเทศ Canada เป็นวิทยากรให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาหลักฐานเชิงวิชาการตลอดการประชุมทั้ง 2 วัน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.), รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) เป็นผู้กล่าวนำสรุปโครงการที่ส่งเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้มีโครงการวิจัยที่เข้าร่วมประชุมปรึกษา 7 โครงการ จำแนกเป็น 2 โครงการวิจัยจากศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) โดย อาจารย์ ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, อาจารย์ ดร.วริศ วงศ์พิพิธ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 3 โครงการวิจัยจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ และ นายชัยศิริ เหลืองสินศิริ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ 2 โครงการวิจัยจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ หน่วยวิชาการบ่มเพาะ เครือข่ายนักจัดการปัจจัยเสี่ยง, นางสาวธนพร จันทโรหิต, คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล