อบรมพัฒนาศักยภาพภาคีของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะของ สสส. พื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1

วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2566 “โครงการศึกษาสถานการณ์การบริโภคอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร และความรอบรู้ด้านอาหารของประชากรไทย” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะของสสส. พื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1 นำโดย ผศ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด (หัวหน้าโครงการ) พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์, รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์, รศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, อ.ดร.สรัญญา สุจริตพงศ์ (ที่ปรึกษาโครงการ) และทีมวิจัย

การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ภาคีเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือประเมินการบริโภคอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร และความรอบรู้ด้านอาหาร และฝึกทักษะการเก็บข้อมูลจริงด้วยเครื่องมือนี้ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแปรผล และการนำเสนอผล ณ โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ์