บูรณาการการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันความเสี่ยงโรค NCDs ในเด็กนักเรียน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร อ.ดร.บุรเทพ โชคธนานุกูล และคุณกัญญาพัชร สุทธิเกษม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล และในฐานะทีมวิจัยโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการทำงานหลายภาคส่วนที่มีประสิทธิผล ปฏิบัติได้ และยั่งยืน เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ด้วยวิธีการสื่อสารความรู้แบบครอบคลุม โดยมีผู้ใช้ความรู้เป็นศูนย์กลาง สนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “บูรณาการการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันความเสี่ยงโรค NCDs ในเด็กนักเรียน” ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมี ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล (The Center of Addiction and Mental Health) Canada และ ดร.อรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สพฐ. เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม Thai Health Academy อาคาร SM Tower ชั้น 34 (BTS สนามเป้า)