สานสัมพันธ์ 4 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 มกราคม 2566 สถาบันวิจัยประชากรและสังคคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย คณะตัวแทนนักศึกษา 4 หลักสูตร จัดกิจกรรม Love U Club หัวข้อ “สานสัมพันธ์ 4 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565” โดย รศ.ดร.อารี จำปากลาย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทุกหลักสูตรได้เกิดความคุ้นเคย และได้สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2565 นี้ ตลอดจนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ได้มาแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความคิดเห็น ประสบการณ์ รวมทั้งแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตและการเรียนรู้ในสถาบันฯ