กิจกรรม Healthy Workplace “กีฬามาหาสุข IPSR เต็มคาราเบล”

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดกิจกรรม Healthy Workplace “กีฬามาหาสุข IPSR เต็มคาราเบล” เพื่อความผ่อนคลายและสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมให้แก่บุคลากร ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล