2021 Taiwan International Conference on Physical Activity and Exercise Science Asian Kids and Youth Physical Activity Special Forum

Dr. Dyah Anantalia Widyastari ในฐานะผู้แทนคณะทำงาน Thailand Report Card ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำเสนอข้อมูลกิจกรรมทางกายในเด็กไทย ในการประชุม 2021 Taiwan International Conference on Physical Activity and Exercise Science Asian Kids and Youth Physical Activity Special Forum รูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Professor Stephen Wong ตัวแทน AHKGA จากฮ่องกง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ โดยมีผู้นำทั้งหมด 7 ประเทศ เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลในครั้งนี้