โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ

โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล นำโดย ว่าที่ร้อยตรั นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ และทีมวิจัย ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (มูลนิธิ สวน.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมกลุ่มพูดคุยในประเด็นกระบวนการจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงเพศสภาพ (Gender Transitioning) ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเครื่องมือหรือรูปแบบ (Platform) และสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (sexual diversity) ให้สามารถนำไปใช้เป็นรูปแบบการดำเนินงานและเชื่อมโยงกับกิจกรรม/บริการต่าง ๆ ที่มีอยู่ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล