เสนอผลการศึกษา “โครงการวิจัยผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ต่อแรงงานไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ย้ายถิ่นกลับมาตุภูมิ: ความเปราะบางและการฟื้นตัวในมิติเศรษฐกิจของครัวเรือน”

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) จัดการสัมมนาการนำเสนอผลการศึกษา “โครงการวิจัยผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ต่อแรงงานไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ย้ายถิ่นกลับมาตุภูมิ: ความเปราะบางและการฟื้นตัวในมิติเศรษฐกิจของครัวเรือน” โดยมี รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันฯ นำเสนอข้อค้นพบประเด็น “วิธีการรับมือด้านเศรษฐกิจของแรงงานและของครัวเรือน” พร้อมด้วย รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายวิจัย และการคลังและพัสดุ นำเสนอประเด็น “ความเปราะบางด้านเศรษฐกิจของครัวเรือน” และ รศ.ดร.อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำเสนอประเด็น “การฟื้นตัวด้านเศรษฐกิจของแรงงานและของครัวเรือน” ณ ห้องกลางชล ชั้น 8 โรงแรม ซี.เอส. จ.ปัตตานี และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom meeting สามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ เพจ IPSRMAHIDOLUNIVERSITY: https://fb.watch/gcK6sjshoG/