TRF Seminar Series in Basic Research ครั้งที่ 109

สถาบันฯ โดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ ได้จัดการสัมมนา TRF Seminar Series  in Basic Research ครั้งที่ 109 ในหัวข้อ “ประชากรและการพัฒนาในประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี 2557”  เพื่อให้นักศึกษาที่รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และอาจารย์ที่รับทุนวิจัยภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้นำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความเห็น และสร้างเครือข่ายวิชาการ การสัมมนาครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จัดขึ้น ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ