Supervise นักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับทุนกาญจนาภิเษก

รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย เดินทางพบนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกเพื่อกำกับดูแลการทำวิทยานิพนธ์ในฐานะที่ปรึกษา ณ เมือง Halifax, Nova Scotia ประเทศแคนาดา