Work (away) from Home:  ชีวิตที่หล่นหายของแรงงานข้ามชาติ

Work (away) from Home: ชีวิตที่หล่นหายของแรงงานข้ามชาติ

โดยตลอดเดือนพฤษภาคม 2563 นี้ เราได้รับเกียรติจากวิทยากรถึง 4 ท่าน ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบันฯ โดยทั้ง 4 ท่าน จะมาชวนสนทนาและพูดคุยให้พวกเราฟังถึงประเด็นที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 จากหลากหลายมุมมอง ดังนั้น เสวนาใต้ชายคาฯ จึงขอตั้งวาระให้เข้ากับสถานการณ์ว่า COVID-19 Series 

โดยก่อนที่สถานการณ์ทุกอย่างจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เราจะจัดเสวนาใต้ชายคาฯ ผ่านช่องทาง Online ด้วยโปรแกรม Cisco Webex ที่พวกเราน่าจะเริ่มคุ้นเคยกับวิธีการใช้มากขึ้นทุกวัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกท่านสามารถเข้าถึงและเข้าร่วมการเสวนาฯ ได้มากยิ่งขึ้น
 
Join this Seminar via Cisco Webex
Meeting number: 
914 395 006
 
Password: 
U8MstRrJw54
 
Moderator: อ.ภัทราภรณ์ จึงเลิศสิริ
 

May 6, 2020 Time 12.30-13.30 hrs.