ใกล้เกลือกินด่าง

ใกล้เกลือกินด่าง

บทคัดย่อ

พุทธศาสนาเกิดขึ้นมากว่า ๒๕๕๙ ปีแล้ว ซึ่งนานกว่าศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งหลายในโลก ส่วนคำสอนในพุทธศาสนาซึ่งมีมากมายถึง 48,000 พระธรรมขันธ์ ก็เป็นคำสอนที่ถูกต้องทั้งหมด ไม่มีคำสอนไหนที่ผิดเลย ยิ่งไปกว่านั้น ทฤษฎีหรือความรู้ ไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์อีกมากมาย ก็มักจะตรงกับคำสอนในพุทธศาสนาด้วย เช่น ปฏิจจสมุปบาท โยนิโสมนสิการ ไตรลักษณ์ กาลามสูตร ทศพิธราชธรรม อบายมุข  ธรรมคุ้มครองโลก 2 พรหมวิหาร 4อิทธิบาท 4 คิหิสุข 4 มรรค 8 โลกธรรม 8 มงคล 38 เป็นต้น

ปัจจุบันสังคมไทยยังคงเป็นทาสความคิดตะวันตก เช่น การทบทวนองค์ความรู้ ถ้าอ้างคำสอนในพระไตรปิฎก ก็จะไม่ได้รับความเชื่อถือ แต่จะยอมรับทันที ถ้าอ้างแนวคิดหรือทฤษฎีทางตะวันตก ดังนั้น เราจึงควรนำคำสอนในพุทธศาสนามาพิสูจน์ให้เห็นโดยประจักษ์ ด้วยข้อมูลของสังคมไทย โดยเริ่มการวิจัยด้วยการตั้งสมมุติฐานด้วยคำสอนต่าง ๆ

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาเพื่อพิจารณาว่า สถาบันวิจัยประชากรและสังคมพร้อมที่จะเป็นผู้นำในเรื่องนี้ไหม โดยชักชวนประชาคมในมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมทำวิจัยเชิงประจักษ์ด้วย

Moderator: Dr.Theerathorn Yoongthong

March 9, 2016 Time: 13:30 – 14:30 hrs. Room Srabua 109