โปรแกรมออนไลน์ส่งเสริมสุขภาวะทางเพศของเยาวชน

โปรแกรมออนไลน์ส่งเสริมสุขภาวะทางเพศของเยาวชน

บทคัดย่อ

จากการทบทวนวรรณกรรมและประสบการณ์การร่วมเรียนรู้ในการเรียนการสอนเพศภาวะในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 6 แห่งในกรุงเทพมหานคร บ่งชี้ว่า กรอบแนวคิดด้านเพศภาวะสำหรับนักเรียนยังขาดความชัดเจน ทำให้เป็นข้อจำกัดในการวางแผนการเรียนการสอน และการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการส่งเสริมและการจัดการปัญหาที่เกิดจากเพศสภาวะอย่างเข้าใจ

จากข้อจำกัดดังกล่าวนำมาสู่กรอบการเรียนรู้ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการและเครื่องมือสำหรับครูอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนเพศสภาวะและนักเรียนสามารถทบทวนเพศสภาวะของตนเองครอบคลุมมิติความเป็นตัวตนทางเพศภาวะ (Gender Identity) การแสดงออกทางเพศภาวะ (Gender Expression) และแฟนใฝ่ฝัน (Sexual Orientation) ของตนเอง โดยมีคณะครูอาจารย์เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้การสื่อสารทำความเข้าใจหลักคิดความหลากหลายทางเพศสภาวะกับนักเรียน และร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา จนนำมาสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไปภายใต้โปรแกรมออนไลน์ส่งเสริมสุขภาวะทางเพศของเยาวชน (www.guan-teen.com)

ทั้งนี้โปรแกรมและกระบวนการทำงานดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการปรับใช้ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ซึ่งยังต้องการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางวิชาการเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์ ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ

June 1, 2016 Time: 12:30 – 13:30 hrs. Room Srabua 109